PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.007


NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2007 432 63305 ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS 59.997,71 € 55.250,57 € 4.747,14 €
2/2007 432 63306 ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA 59.996,33 € 55.249,29 € 4.747,04 €
3/2007 432 63307 ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR 59.999,09 € 55.251,84 € 4.747,25 €
4/2007 432 63308 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO 59.716,88 € 54.991,95 € 4.724,93 €
5/2007 432 63309 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 30.000,00 € 30.000,00 € -
6/2007 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 60.000,00 € - 60.000,00 €
7/2007 432 63320 INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 € - 422.250,00 €
8/2007 432 62201 RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO 35.000,00 € - 35.000,00 €786.960,01 € 250.743,65 € 536.216,36 €ORZAMENTO ANO 2.007- ESTADO DE INGRESOSPARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA CONSIGNACIÓN
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 9.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 260.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 181.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 23.500,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 175.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER 300,00 €
31102 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 117.500,00 €
31103 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO 600,00 €
31104 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 4.000,00 €
31105 TAXA POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 8.000,00 €
31106 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 12.500,00 €
31107 TAXA POR UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL 1.000,00 €
32000 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32001 TAXA POR UTILIZACIÓN DE SOLO, SUBSOLO E VOO 22.000,00 €
34000 PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS 8.000,00 €
34001 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 15.000,00 €
36000 INGRESOS DERIVADOS DA APROBACIÓN DE PLANS PARCIAIS 20.000,00 €
39100 MULTAS E SANCIÓNS 600,00 €
39200 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 €
39901 RECURSOS IMPREVISTOS E EVENTUAIS 1.000,00 €
42000 PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO 792.000,00 €
42004 SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMENTO XULGADO DE PAZ 2.200,00 €
45300 SUBVENCIÓN SERGAS UTILIZACIÓN CENTRO SAÚDE 6.084,00 €
45500 SUBVENCIÓN XUNTA CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 3.000,00 €
45502 SUBVENCIÓN XUNTA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 21.000,00 €
45503 SUBVENCIÓN XUNTA ACTIVIDADES XUVENÍS 6.000,00 €
45506 SUBVENCIÓN XUNTA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 33.000,00 €
45507 SUBVENCIÓN XUNTA FUNCIONAMENTO CENTRO E.S.O. 23.800,00 €
45509 SUBVENCIÓN XUNTA MANTENEMENTO E PROGRAMAS SOCIAIS 65.500,00 €
45510 SUBVENCIÓN XUNTA PROMOCIÓN EMPREGO 3.000,00 €
45511 SUBVENCIÓN XUNTA GASTOS ESCOLA DE MÚSICA 2.000,00 €
45512 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA 5.000,00 €
45513 TRANSFERENCIA XUNTA F.C.L. 2.006 185.000,00 €
46201 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN MANTº E PREST.SERVICIOS SOCIAIS 22.000,00 €
46203 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 23.000,00 €
46204 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 7.000,00 €
46206 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 19.000,00 €
46207 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ESCOLA DE MÚSICA 5.000,00 €
46210 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 3.000,00 €
48000 TRANSFERENCIAS PROXECTO DELOA - EQUAL 46.500,00 €
52000 XUROS DE CONTAS E DEPÓSITOS BANCARIOS 1.000,00 €
60000 ENAXENACIÓN DE SOLARES PROCEDENTES DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 €
76101 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN P.O.S. 2.006 220.743,65 €
76103 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN OUTROS PLANS 2.006 30.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2.813.327,65 €
ORZAMENTO ANO 2.007 - ESTADO DE GASTOS
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA CONSIGNACIÓN
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 38.355,25 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 11.800,00 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL. SESIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS 12.800,00 €
111 23301 ASISTENCIA CONCELLEIROS OUTRAS SESIÓNS 6.700,00 €
111 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.800,00 €
121 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 79.808,96 €
121 12001 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 12.341,02 €
121 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 53.073,72 €
121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. XERAL 30.573,90 €
121 13000 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO SERVICIOS XERAIS 16.852,92 €
121 13002 RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 6.200,00 €
121 13200 RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
121 14104 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADE 1.000,00 €
121 15000 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS 12.443,00 €
121 15002 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 1.500,00 €
121 16001 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS 63.000,00 €
121 16300 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
121 16310 ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 250,00 €
121 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES 5.000,00 €
121 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS 4.000,00 €
121 22000 MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE OFICINAS 10.500,00 €
121 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 3.000,00 €
121 22002 MATERIAL FUNXIBLE PROCESOS INFORMÁTICOS 2.500,00 €
121 22003 CONSUMO FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 6.000,00 €
121 22108 PRODUCTOS LIMPEZA OFICINAS MUNICIPAIS 1.500,00 €
121 22114 COMBUSTIBLE OFICINAS ADMINISTRACIÓN XERAL 2.500,00 €
121 22200 GASTOS DE TELÉFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS 18.000,00 €
121 22201 GASTOS DE TRANSPORTES E CORREOS DIVERSOS 6.500,00 €
121 22400 PÓLIZAS SEGURO SERVICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 6.000,00 €
121 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 4.000,00 €
121 22603 GASTOS XURÍDICOS 24.000,00 €
121 22608 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 3.000,00 €
121 22702 GASTOS VALORACIÓNS. TRABALLOS TÉCNICOS 81.000,00 €
121 22715 REVISIÓN INVENTARIO MUNICIPAL 30.000,00 €
121 23001 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL DA ENTIDADE 2.000,00 €
121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 5.000,00 €
121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 2.500,00 €
121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500,00 €
122 13005 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO XULGADO DE PAZ 8.955,85 €
122 16002 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XULGADO DE PAZ 2.865,87 €
222 13201 RETRIBUC. PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADAS INCENDIOS 21.000,00 €
222 16003 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADAS DE INCENDIOS 7.350,00 €
222 20400 ALUGUER VEHÍCULOS DE INCENDIOS 5.000,00 €
222 22110 MATERIAL BRIGADA DE INCENDIOS 6.650,00 €
222 22701 SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS ABANDONADOS 1.200,00 €
222 46600 GASTOS PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS 6.300,00 €
223 22609 GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 €
313 13003 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS SOCIAIS 48.631,50 €
313 13202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASUNTOS SOCIAIS 5.600,00 €
313 13203 RETRIBUCIÓNS EDUCADOR FAMILIAR 22.321,54 €
313 13204 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS FAMILIARES 26.025,80 €
313 15003 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL 6.173,40 €
313 16007 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 37.000,00 €
313 16311 ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL 600,00 €
313 22004 MATERIAL CURSO DISCAPACITADOS 500,00 €
313 22300 TRANSPORTE CURSO DISCAPACITADOS 6.800,00 €
313 22611 COOPERACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO 5.000,00 €
313 23002 LOCOMOCIÓN PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 5.500,00 €
313 22115 MATERIAL ASUNTOS SOCIAIS 1.000,00 €
313 22612 DIFUSIÓN ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS 1.500,00 €
313 48905 AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLOS 18.000,00 €
322 13205 RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 22.500,00 €
322 14101 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS DE FORMACIÓN 3.000,00 €
322 14102 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS FOR. OCUPACIONAL 2.000,00 €
322 16008 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL PROMOCIÓN EMPREGO 9.300,00 €
322 22401 PÓLIZA DE SEGUROS CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.500,00 €
322 22402 PÓLIZA SEGUROS CURSIÑOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
322 22614 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.000,00 €
322 22613 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
323 22006 MATERIAL PROXECTO DELOA - EQUAL 2.000,00 €
323 22616 PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROXECTO DELOA - EQUAL 35.000,00 €
323 22714 TRABALLOS TÉCNICOS PARA O PROXECTO DELOA - EQUAL 10.000,00 €
323 48906 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL 2.000,00 €
323 62501 SINALIZACIÓN PROXECTO DELOA - EQUAL 15.000,00 €
412 13001 RETRIBUC. PERSOAL LAB. FIXO LIMPEZA CENTROS SAÚDE 6.200,00 €
412 16009 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA CENTROS SAÚDE 2.250,00 €
412 21201 REPARACIÓNS E MANTEN. CENTROS MÉDICOS 5.000,00 €
412 22103 COMBUSTIBLE CENTROS MÉDICOS 3.000,00 €
412 22407 PÓLIZA DE SEGUROS CENTROS MÉDICOS 1.800,00 €
422 12002 SOLDO BASE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 16.215,96 €
422 12003 TRIENIOS CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 3.284,40 €
422 12102 COMPLEMENTO DESTINO CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 8.613,92 €
422 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERXES COLEXIOS 5.173,90 €
422 13004 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA COLEXIOS 31.900,12 €
422 13206 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA COLEXIOS 6.500,00 €
422 14103 RETRIBUCIÓNS PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA 8.000,00 €
422 13212 RETRIBUCIÓNS MONITOR AULA INFORMÁTICA 8.000,00 €
422 15001 PRODUCTIVIDADE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 4.327,20 €
422 15004 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, ENSINO, OBRAS, DESBROZADORA, LIMPEZA PAVILLÓNS E ANIMADORES 7.800,00 €
422 16010 SEGUROS SOCIAIS COLEXIOS, ESCOLA MÚSICA E AULA INFORMÁTICA 32.356,96 €
422 16312 ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, ENSINO, OBRAS, DESBROZADORA, LIMPEZA PAVILLÓNS E ANIMADORES 1.300,00 €
422 21202 REPARACIÓNS E MANTEN. INMOBLES COLEXIOS PÚBLICOS 14.000,00 €
422 21301 INTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA 2.000,00 €
422 22005 GASTOS FUNCIONAMENTO AULA INFORMÁTICA 3.500,00 €
422 22109 COMBUSTIBLE COLEXIOS PÚBLICOS 14.000,00 €
422 22403 PÓLIZAS DE SEGURO COLEXIOS PUBLICOS 7.000,00 €
422 22404 PÓLIZA DE SEGUROS ESCOLA MÚSICA 500,00 €
422 22703 PRODUCTOS E MATERIAL DE LIMPEZA COLEXIOS PÚBLICOS 3.000,00 €
422 48902 SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 30.000,00 €
432 13207 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADA OBRAS 54.000,00 €
432 16011 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 20.500,00 €
432 21302 REPARAC. E MANTENEM. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 65.000,00 €
432 21400 REPARACIÓN E MANTENEM. VEHÍCULO BRIGADA OBRAS 1.500,00 €
432 22100 SUMINISTRO ENERXÍA ELECTRICA ALUMEADO PÚBLICO 90.000,00 €
432 22112 COMBUSTIBLE VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS 2.500,00 €
432 22405 PÓLIZA SEGURO VEHICULO BRIGADA DE OBRAS 800,00 €
432 22800 MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS 10.000,00 €
432 23003 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 1.200,00 €
432 62201 RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO 35.000,00 €
432 63305 ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS 59.997,71 €
432 63306 ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA 59.996,33 €
432 63307 ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR 59.999,09 €
432 63308 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO 59.716,88 €
432 63309 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 30.000,00 €
432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 60.000,00 €
432 63320 INVERSIONS REAIS DERIVADAS DA EDIF. DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 €
432 64000 REVISIÓN P.X.O.M. 4.700,00 €
442 13208 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL DESBROZADORA 19.302,57 €
442 16012 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL DESBROZADORA 7.650,00 €
442 21304 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DESBROZADORA 7.000,00 €
442 21303 MANTENEMENTO E CONSERVACION FOSAS SÉPTICAS 4.000,00 €
442 22113 COMBUSTIBLE DESBROZADORA 4.000,00 €
442 22406 PÓLIZA DE SEGURO DESBROZADORA 500,00 €
442 22600 CÁNON CLAUSURA VERTEDOIRO 500,00 €
442 22707 SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO 186.500,00 €
442 22710 CAMPAÑA INFORMATIVA RECOLLIDA SELECTIVA LIXO 1.000,00 €
442 22712 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AO SERV. RECOLLIDA LIXO 3.000,00 €
442 23004 LOCOMOCIÓN E DIETAS CONDUCTOR DESBROZADORA 1.500,00 €
451 22604 GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL 8.000,00 €
451 13211 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR CULTURAL 10.500,00 €
451 16015 SEGUROS SOCIAIS ANIMADOR CULTURAL 3.500,00 €
451 48903 SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 22.000,00 €
452 13006 RETRIBUCIÓNS LIMPADORAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 19.982,70 €
452 13209 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR DEPORTIVO 12.000,00 €
452 16013 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA E ANIMADOR 11.300,00 €
452 21203 REPARACIÓNS E MANTENEMENTO INSTALACIÓNS DEPORT. 4.000,00 €
452 22111 PRODUCTOS DE LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1.800,00 €
452 22408 PÓLIZA DE SEGURO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1.300,00 €
452 22607 APORTACIÓNS PARA FESTEXOS POPULARES 25.000,00 €
452 22711 SERVICIO DE MANTENEMENTO PISCINA DE SENRA 9.000,00 €
452 23005 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL CULTURA E DEPORTES 1.500,00 €
452 48900 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.000,00 €
452 63321 RECUPERACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL DE RIBASAR 13.335,89 €
453 21900 RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO 12.000,00 €
463 46500 APORTACIÓNS A MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS 1.000,00 €
463 48901 ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 30.000,00 €
463 48904 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁN 12.000,00 €
511 21000 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 36.000,00 €
531 48907 PROXECTO DE AGRICULTURA SOSTIBLE 4.338,97 €
533 13210 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL XARDINEIROS 6.500,00 €
533 15005 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL XARDINEIROS 600,00 €
533 16014 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XARDINEIROS 2.900,00 €
533 16313 ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL XARDINEIROS 200,00 €
533 22610 ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA 14.000,00 €
611 22708 SERVICIO COBRANZA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 33.500,00 €
611 34900 OUTROS GASTOS FINANCIEIROS 500,00 €
011 31001 XUROS PRÉSTAMO BCL 15.000,00 €
011 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL 60.962,32 €

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2.813.327,65 €