Martes, 22 de setembro de 2020

Faise pública a listaxe definitiva de admitidos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de secretario/a do Xulgado de Paz, fíxase a composición do tribunal cualificador e a data e o horario do primeiro exercicio da fase de oposición (cuestionario tipo test) para o xoves 24 de setembro ás 9:30 horas no salón de sesións do Concello de Rois.

 

Xoves, 10 de setembro de 2020

Faise pública a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de secretario/a do Xulgado de Paz no Concello de Rois.

 

Venres, 14 de agosto de 2020

O Concello de Rois fai pública a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal dunha persoa que substitúa ao secretario do Xulgado de Paz mentres dure a súa situación de baixa por enfermidade.

O decreto da Alcaldía polo que se inicia este procedemento, as bases da convocatoria e o modelo de instancia para presentar a solicitude, pódense consultar e descargar nos documentos adxuntos a esta nova.

Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución de alcaldía pla que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección de 2 condutores de motobomba.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía po la que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección dun/ha xefe/a de equipo, un/ha peón condutor/a e tres peóns que integrarán a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais no ano 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 3 de xullo de 2020

Faixe pública unha correción de erros na Resolución da Alcaldía relativa a aprobación da listaxe definitiva de admitidos e data de entrevistas persoais para o proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

A corrección de erros pódese consultar no documento adxunto.

 

Mércores, 1 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e a convocatoria da entrevista persoal do proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

As entrevistas realizaranse no salón de s esións do Concello de Rois o luns 6 de xullo de 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Martes, 30 de xuño de 2020

Faisa pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e se convoca a entrevista persoal para 2 postos de conductor/a de motobomba.

A entrevista farase o venres, 3 de xullo, no salón de sesións do Concello de Rois.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Luns, 29 de xuño de 2020

Faise público o decreto polo que se aproba a listaxe provisiona lde admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección da brigada de incendios forestais.

 

Sábado, 13 de xuño de 2020

O Concello de Rois pon en marcha o proceso de selección para a contratación temporal de persoal para a loita contra os incendios forestais.

Con esta finalidade, fanse públicas as bases para a contratación temporal de dous condutores de motobomba e tamén as bases para a contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa contra o lume forestal, na modalidade de contrato laboral de duración determinada.

Os decretos da alcaldía polo que se inicia este procedemento, as bases da convocatoria e os anexos para presentar a solicitude nas diferentes categorías, pódense consultar nos documentos adxuntos.

Venres, 3 de xullo de 2020

Faise público o decreto da alcaldía polo que se da a coñecer a puntuación total dos aspirantes no proceso de selección de 1 peón forestal dentro do programa APROL RURAL. 2020, así como o nome do candidato proposto para a contratación.

O decreto pódese consultar no documento adxunto.

 

Luns, 29 de xuño de 2020

Faise público o decreto polo que se convoca á entrevista persoal ás persoas aspirantes a un (1) posto de peón forestal para o Programa APROL Rural 2020.

A entrevista celebrarase o xoves, 2 de xullo, no salón de sesións do Concello de Rois.

O decreto pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 26 de xuño de 2020

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación, por concurso libre, de 1 peón forestal dentro do programa APROL RURAL 2020.

Unha vez que o Servizo Público de Emprego envía a listaxe dos candidatos e candidatas preseleccionados, estas persoas serán notificadas polo Concello de Rois para realizaren a proba selectiva.

As bases pódense consultar no arquivo adxunto.

Xoves, 9 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da Alcaldía pola que se efectúa o nomeamento de 3 peóns de albanel do programa PEL 2020.

O decreto pode consultarse no arquivo adxunto.

 

Luns, 6 de xullo de 2020

Faise pública a listaxe definitiva de admitidos no proceso de contratación de 3 peóns de albanel e a data e o horario da entrevista persoal, así como a composición do tribunal cualificador.

Esta información pode consultarse no arquivo adxunto.

 

Venres, 26 de xuño de 2020

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal de tres peóns de albanel, a xornada completa, para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Rois, ao abeiro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o venres 3 de xullo de 2020.

Nos arquivos adxuntos pódense descargar as bases da convocatoria máis o modelo de solicitude de inscrición para participar neste proceso.

5 de novembro de 2019

Fais pública a acta valoracion entrevista e valoracion final persoal administrativo para labores de xestión de biomasa.

As actas pódense consultar nos documentos adxuntos.

31 de outubro de 2019

Fanse públicas a acta de valoración do primeiro exercicio da fase de oposición e a plantilla definitiva de respostas do mesmo, correspondente ao proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

As actas pódense consultar nos documentos adxuntos.

31 de outubro de 2019

Faise pública a acta de valoración de méritos da fase de concurso e da constitución do tribunal cualificador para o proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

O primeiro exercicio realizarase hoxe, ás 16.30 horas, no salón de plenos do Concello de Rois.

A acta pódese consultar no documento adxunto.

 

25 de outubro de 2019

Faise pública a resolución pola que se publica a listaxe definitiva de admitidos e de excluídos, nomeamento de tribuanl e data do primeiro exercicio do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

A resolución pódese consultar no arquivo adxunto

 

8 de outubro de 2019

Faise pública a resolución provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

Pódese consultar no arquivo adxunto. 

 

21 de setembro de 2019

No arquivo adxunto pódense consultar as bases do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa. 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Rois no prazo de 10 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal El Correo Gallego e na páxina web do Concello de Rois.